0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Scallops

Sò Điệp

 

Động vật thân mềm hai mảnh vỏ thuộc giống Pecten.

 


 

Các thuật ngữ liên quan