0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Clam Culture

Nuôi động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ

 

Là ngành động vật nuôi nhuyễn thể, đặc biệt là nuôi và sản xuất giống động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ thuộc họ Veneridae (ví dụ: loài Ruditapes spp.)

 

 

Hình thu hoạch sò huyết nuôi

 

 

Hình nuôi vẹm xanh

 

 

Các loài Ruditapes

 

 

Các thuật ngữ liên quan